คณะดำเนินงาน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

 • สำนักบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพครู
 • ศูนย์สะเต็มแห่งชาติ
 • สำนักวิชาการ
 • สำนักวิจัยและประเมินมาตรฐานการศึกษา

ศูนย์อบรมมหาวิทยาลัย

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  คณะครุศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  คณะครุศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร