โครงการจัดทำสื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชดำริว่า ปัจจุบันสภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กมีความยากลำบากหลายประการ เป็นต้นว่า นักเรียนมีพื้นฐานค่อนข้างต่ำ ขาดเป้าหมายทางการเรียน มีครูไม่ครบชั้น มีการย้ายครูบ่อย  ครูขาดประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้  สื่อการเรียนการสอนไม่พอเพียง ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ  นักเรียนอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้  คิดคำนวณไม่ได้มีอัตราสูง

ทั้งยังมีนักเรียนที่ต้องออกกลางคันในแต่ละปีมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้มีแนวพระราชดำริให้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น  ในวโรกาสที่จะเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ปี พ.ศ. 2558 นี้ มีพระราชประสงค์ให้จัดทำชุดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาหลักและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  สำหรับชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นั้น  สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เล็งเห็นว่า สสวท. เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรและการพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จึงได้ขอความร่วมมือในการจัดทำชุดการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น สสวท. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อให้มีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และนำทูลเกล้าถวายต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป

ผลผลิตของโครงการ

ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์ ระดับประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น เพื่อพัฒนาให้นักเรียนไทยมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ ประกอบด้วยดังนี้

  1. ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 2 ช่วงชั้น ดังนี้
    ช่วงชั้นที่ 1 จำนวน 1 ชุด
    ช่วงชั้นที่ 2 จำนวน 1 ชุด
  2. ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 2 ช่วงชั้น ดังนี้
    ช่วงชั้นที่ 1 จำนวน 1 ชุด
    ช่วงชั้นที่ 2 จำนวน 1 ชุด

© Copyright PSProject , All rights reserved.  | Web Developed by ColorPack Creations Co., Ltd.