โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และกลุ่มบริษัทบีกริมส์ เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัยตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดย สสวท. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นมา

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ สนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์ และมีทักษะพื้นฐานที่ดีด้านวิทยาศาสตร์ โดยได้ดำเนินการตามกรอบการดำเนินงานของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยในการพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Networks) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainers) เพื่อให้วิทยากรเหล่านี้เป็นแกนหลักในการขยายผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวทางของโครงการให้แก่ครูปฐมวัยในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางโครงการจึงได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น และยังเปิดโอกาสให้วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนความรู้และจัดกิจกรรมวิชาการในงานวันนักวิทยาศาสตร์น้อย อีกทั้งได้มีการจัดพิธีรับตราพระราชทานเพื่อให้ครูที่มีผลงานผ่านเกณฑ์ได้มารับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ภาพ : การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสำหรับวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่นจากโรงเรียนในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล และพัทลุง)

© Copyright PSProject , All rights reserved.  | Web Developed by ColorPack Creations Co., Ltd.