โครงการพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลหลักสูตรและการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มีหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้มีความรู้ และทักษะที่จะจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้จนบรรลุผลที่คาดหวังไว้นั้น

สสวท. จึงได้พัฒนาบุคลากรหลักทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสื่อการเรียนการสอน ให้แก่ครูผู้สอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนักในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิตของโครงการ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ทั่วประเทศได้รับการพัฒนาจาก สสวท. ดังนี้

  1. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11-14 45 โรงเรียน
  2. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21-24 48 โรงเรียน
  3. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31-34 71 โรงเรียน
  4. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41-44 42 โรงเรียน
    รวม 206 โรงเรียน

© Copyright PSProject , All rights reserved.  | Web Developed by ColorPack Creations Co., Ltd.