โครงการพัฒนาครูโรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดาร

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลหลักสูตรและการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มีหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้มีความรู้ และทักษะที่จะจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้จนบรรลุผลที่คาดหวังไว้นั้น

สสวท. จึงได้พัฒนาบุคลากรหลักทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร จ.น่าน จ.สกลนคร จ.ตาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสื่อการเรียนการสอน ให้แก่ครูผู้สอนโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนักในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิตของโครงการ

โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร จ.น่าน จ.สกลนคร จ.ตาก (สังกัด สพฐ.) ได้รับการพัฒนาจาก สสวท. ดังนี้

  1. โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร สพป. จ.น่าน เขต 2 30 โรงเรียน

  2. โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร สพป. จ.สกลนคร เขต 1,2 29 โรงเรียน

  3. โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร สพป. จ.ตาก เขต 2 40 โรงเรียน
    รวม 99 โรงเรียน

© Copyright PSProject , All rights reserved.  | Web Developed by ColorPack Creations Co., Ltd.