โครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่สอนสายสามัญ 6 จังหวัดชายแดนภาคใต้

การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 6 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา พัทลุง และสตูลนั้น ต้องคำนึงถึงบริบทอย่างรอบด้าน กล่าวคือ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ทำให้มีวิถีชีวิตเฉพาะของท้องถิ่นอย่างมาก โรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 6 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนใหญ่มีคะแนนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำ และผลประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาอยู่ในระดับพอใช้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในฐานะหน่วยงานระดับชาติที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรและสื่อ เพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของเยาวชนในโรงเรียนกลุ่มดังกล่าว จึงริเริ่มดำเนินพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพครูและบุคลากรทาง การศึกษาในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 6 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและมั่นใจในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน

ผลผลิตของโครงการ

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่สอนสายสามัญ 6 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา พัทลุง และสตูล จำนวน 60 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาจาก สสวท.

วิธีการดำเนินงาน

  1. จัดทำร่างหลักสูตรอบรมครู
  2. ประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรอบรมครู
  3. จัดทำต้นฉบับเอกสารอบรมครู
  4. ประชุมเตรียมวิทยากรแกนนำ
  5. ประชุมปฏิบัติอบรมครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่สอนสายสามัญ 6 จังหวัดชายแดนภาคใต้
    สสวท. อบรมครูโดยตรง (2554-2556)
    สสวท. ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) อบรมครู (2558-2559)
  6. สรุปผลการดำเนินงาน

© Copyright PSProject , All rights reserved.  | Web Developed by ColorPack Creations Co., Ltd.