โครงการพัฒนาครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลหลักสูตรและการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี  มีหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยีให้มีความรู้  และทักษะที่จะจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้จนบรรลุผลที่คาดหวังไว้นั้น

สสวท. จึงได้พัฒนาบุคลากรหลักทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี  ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา ภาคเหนือและ จ.ศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และสื่อการเรียนการสอน  ให้แก่ครูผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนักในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี  และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิตของโครงการ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) ได้รับการพัฒนาจาก สสวท. ดังนี้

  1. โรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่ม 6  (น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย) 60 โรงเรียน
  2. โรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่ม 5 (เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน) 41 โรงเรียน
  3. โรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่ม 11 (จ.ศรีสะเกษ) 10  โรงเรียน
    รวม 111 โรงเรียน

© Copyright PSProject , All rights reserved.  | Web Developed by ColorPack Creations Co., Ltd.