โครงการพัฒนาโรงเรียนนำร่องโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสสวท. ได้ทดลองริเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ใช้ทรัพยากรรวมถึงแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยบูรณาการการเรียนรู้ที่หลากหลาย เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาไทย และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้น สสวท. จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนและส่งเสริมทางด้านวิชาการแก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องจากโรงเรียนเหล่านี้ขาดความพร้อมด้านต่างๆ โดย สสวท. ได้จัดการอบรมครูเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน และจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ในปี 2559 สสวท. ได้จัดโครงการพัฒนาอย่างเร่งด่วนสำหรับโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา ให้เป็นโรงเรียนนำร่อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนอื่นๆ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกันต่อไป

ผลผลิตของโครงการ

ครูในโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 20 คน ได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จาก สสวท.

วิธีดำเนินการ

  1. ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว
  2. ประชุมปฏิบัติการอบรมครูโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว
  3. เยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
  4. ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้
  5. สนับสนุนสื่อและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
  6. ประสานงานสนับสนุนการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

© Copyright PSProject , All rights reserved.  | Web Developed by ColorPack Creations Co., Ltd.