โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เป็นโครงการตามพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ณ Shanghai Institutes for Biological Sciences เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งโครงการมหาวิทยาลัยเด็กในครั้งนั้นได้รับการขยายผลมาจากโครงการมหาวิทยาลัยเด็กจากห้องปฏิบัติการทอยโทแล็บ มหาวิทยาลัยบีเลเฟลด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ที่ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างมาก มีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย โดยมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และพี่เลี้ยงนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก คอยดูแลให้คำแนะนำระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมด้วยตนเอง

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เป็นโครงการที่ดำเนินการโดย สสวท. สวทช. และมหาวิทยาลัย เครือข่าย 18 มหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 20 หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการลงมือปฏิบัติและการฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิทยาศาสตร์

ผลผลิตของโครงการ

ผลผลิตของโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ที่ดำเนินงานโดย สสวท. มีลักษณะเป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรม 11 กิจกรรม ดังนี้

 1. มือกลปริศนาท้าให้ประดิษฐ์
 2. กล้องตาเรือ
 3. คณิตศาสตร์ในผ้ามัดย้อม
 4. สุดยอดภูเขาไฟจอมประทุ
 5. หุ่นยนต์แมลงจอมซ่า
 6. แป้งมันประหลาด
 7. แม่เหล็ก
 8. ร่อนลงสู่ดวงจันทร์
 9. เกมคณิตคิดสนุก
 10. รถเฟืองมหาสนุก
 11. ทดสอบน้ำตาลในเครื่องดื่ม

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright PSProject , All rights reserved.  | Web Developed by ColorPack Creations Co., Ltd.