โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับครูในโครงการพระราชดำริฯ

สสวท. ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมทางด้านวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ แก่โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นพิเศษ เนื่องจากโรงเรียนเหล่านี้ขาดความพร้อมด้านต่าง ๆ โดยการพัฒนาครู ให้มีศักยภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจัดหาวัสดุ สื่อการเรียนการสอนพื้นฐานให้กับโรงเรียน แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนเหล่านี้จะมีความเข้มแข็งทางวิชาการ จำเป็นต้องมีบุคลากรหลักของโรงเรียนที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการใน การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น สสวท. ได้ตระหนักถึงความจำเป็น และความสำคัญจึงได้พัฒนาบุคลากรหลักด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แก่ครูในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ครูมีความรู้ ทักษะ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น และสามารถนำไปใช้สอนในโรงเรียนได้ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ

ในปีงบประมาณ 2546-2559 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรหลักด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สำหรับครูในโรงเรียนโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตศึกษา สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ แก่ครูผู้สอนอยู่ในโรงเรียนในโครงการฯ ดังกล่าว ทุนละ 60,000 บาท/ปีการศึกษา เป็นระยะเวลา 2-3 ปีการศึกษาต่อเนื่อง

ผลผลิตของโครงการ

ครูที่สอนในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ได้รับทุนจาก สสวท. ในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2546 – 2559 จำนวน 85 คน

วิธีการดำเนินงาน

  1. ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน
  2. พิจารณาผู้ที่สมัครทุน จากการสอบคัดเลือก และประกาศผลผู้ได้รับทุน และผู้รับทุนทำสัญญากับ
    ต้นสังกัด และต้นสังกัดแจ้ง สสวท. เพื่อขอรับทุนสนับสนุน
  3. สสวท. สนับสนุนเงินทุนๆ ละ 60,000 บาท/ปีการศึกษา เป็นระยะเวลา 2-3 ปีการศึกษา

© Copyright PSProject , All rights reserved.  | Web Developed by ColorPack Creations Co., Ltd.