โครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมตามพระราชดำริฯ

ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี โดยเริ่มจากการสนับสนุนให้โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมของจังหวัดให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ เพื่อเป็นแกนนำในการช่วยเหลือสถานศึกษาอื่นๆ ต่อไป

ในการนี้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) จึงได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท นานมีบุ๊ค จำกัด สนองแนวพระราชดำริฯ โดยจะนำการศึกษาแบบ STEM Education มาเป็นแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในโรงเรียนโดยเชื่อมโยงกับบริบทของชีวิตและสภาพแวดล้อมจริง ซึ่งดำเนินโครงการผ่านกิจกรรมต่าง เช่น การจุดประกายการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยโครงการ MINI PHAENOMENTA การพัฒนาการสอนตามแนวทางของ STEM Education การพัฒนาศักยภาพด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน และกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

โดยศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว โดยได้รับอนุมัติงบประมาณจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งผลการดำเนินการในปีงบประมาณ 2559 นี้ ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ สสวท. ได้จัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

  1. ดำเนินการจัดการอบรมครูในโครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 58 ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี โดยมีครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมจำนวน 86 คน จากโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานีจำนวน 20 โรงเรียน
  2. เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนและปรึกษาหารือในการเตรียมการรับเสด็จฯ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559
  3. เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
    พระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการวิทยาศาสตร์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี
  4. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำเสนอผลงานวิชาการ Symposium STEM Education ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 13 กันยายน 2559

 

© Copyright PSProject , All rights reserved.  | Web Developed by ColorPack Creations Co., Ltd.