การอบรมครูออนไลน์

การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ สสวท. เป็นหลักสูตรสำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สนใจใฝ่รู้ และต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ซึ่งในหลักสูตรนี้ มีบทเรียนต่างๆ แบ่งตามรายวิชามีแบบทดสอบเพื่อประเมินผลผู้เรียน และมีวุฒิบัตรสำหรับผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด ครูผู้สอนสามารถสมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ http://teacherpd.ipst.ac.th/

© Copyright PSProject , All rights reserved.  | Web Developed by ColorPack Creations Co., Ltd.