โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตร ทักษะและความสามารถของครู วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ ประเทศติมอร์-เลสเต

สืบเนื่องจากการเดินทางเยือนติมอร์-เลสเต ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2559 ซึ่งได้ดำริให้การสนับสนุนแก่ประเทศติมอร์-เลสเตในหลายประเด็น โดยประเด็นหนึ่งคือการพัฒนาและฝึกอบรมครู โดยในส่วนของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งประเทศติมอร์-เลสเตมีความสนใจที่จะพัฒนานั้น สามารถดำเนินความร่วมมือได้ 2 แนวทาง ได้แก่ ในกรอบซีมีโอโดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพของศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และในระดับของรัฐบาล

โดยกระทรวงศึกษาธิการของไทยยินดีที่จะรับครูในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของติมอร์ฯ มาฝึกอบรมในไทยซึ่งครูจะมีโอกาสได้เห็นตัวอย่างในโรงเรียนที่หลากหลาย ซึ่งในการประชุมหารือหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับความร่วมมือกับติมอร์-เลสเต เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่า หน่วยงานต่าง ๆ สามารถดำเนินความร่วมมือกับติมอร์- เลสเต ได้ทันที ไม่ต้องรอการจัดทำบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่างกัน จึงขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการ ซึ่งส่วนของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาครู นักเรียน ฯลฯ ซึ่งในชั้นเบื้องต้นมีการจัดคณะเดินทางไปสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร ทักษะและความสามารถของครู

โดยสามารถดำเนินการได้ทันทีในปีงบประมาณ 2559 แล้วจึงกลับมาวางแผนในการจัดฝึกอบรม ตลอดจนหาแนวทางในการนำครูจากประเทศติมอร์ มาฝึกอบรมและศึกษาตัวอย่างในการจัดการเรียนรู้ที่ประเทศไทย เพื่อนำกลับไปใช้ในบริบทของประเทศติมอร์ นำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของประเทศติมอร์ ภายใต้การสนับสนุนของประเทศไทย ภายใต้การดำเนินการของ สสวท. ต่อไป

© Copyright PSProject , All rights reserved.  | Web Developed by ColorPack Creations Co., Ltd.