การประชุมคณะที่ปรึกษาเพื่อติดตามงานในโครงการตามพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คณะทำงานแต่ละหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ประชุมร่วมกันเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในโครงการฯ อีกทั้งยังเป็นการทำความเข้าใจและวางแผนการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงจัดทำยุทธศาสตร์การทำงานร่วมกันในแต่ละพื้นที่ไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน

การประชุมดังกล่าวมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นประธาน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

© Copyright PSProject , All rights reserved.  | Web Developed by ColorPack Creations Co., Ltd.