การประชุมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ได้มีการประชุมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุม สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือประเด็นสำคัญในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริฯ และการบูรณาการหน่วยงานในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริฯ  ระดับจังหวัด  ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมและได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่

  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)
  • สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.)
  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
  • กรมอนามัย

ทั้งนี้ สสวท. ได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อาทิ การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับมหาบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาครูในโรงเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดแสดงผลงานของนักเรียนในกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ และการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียน เป็นต้น

© Copyright PSProject , All rights reserved.  | Web Developed by ColorPack Creations Co., Ltd.