การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนโครงการพระราชดำริฯ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในโรงเรียนโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเป็นครูกลุ่มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)  เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมปะการัง อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะความรู้ในการนำไปจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการอบรมนั้น ไปยังเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการอบรมในหัวเรื่อง การใช้งานเลนส์มิวอาย การใช้แผนที่ดาว และ หินและแร่  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงานพร้อมให้ข้อคิดแก่ผู้เข้ารับการอบรม

          

                 

                 

© Copyright PSProject , All rights reserved.  | Web Developed by ColorPack Creations Co., Ltd.