เกี่ยวกับเรา

แนวทางการดําเนินงานโครงการด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

1. ความเป็นมา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ถวายงานโครงการต่างๆ ด้านการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ข้อมูลประกอบ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สสวท. จึงขอนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ใน 5 ปีข้างหน้า (ปี 2560-2564) ดังนี้

แนวทางการดำเนินงาน

  1. ผลักดันโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็น “นโยบายระดับชาติ” โดยนำเสนอเป็นโครงการบูรณาการฯ ในปีงบประมาณ 2561
  2. ขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสู่ศูนย์เด็กเล็กในสังกัดกรมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย
  3. พัฒนาครูในโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว เพื่อพัฒนาโรงเรียนฯ ให้เป็น “โรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์” พร้อมทั้งขยายผลโรงเรียนต้นแบบ (โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว) สู่โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ อื่น ๆ ต่อไป
  4. สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาครูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย
  5. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำสื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดต่าง ๆ อย่างทั่วถึง
  6. ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่โรงเรียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ประเทศติมอร์-เลสเต ในการพัฒนาครูพร้อมสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  7. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีศูนย์อบรมครูในท้องถิ่น เพื่อรองรับการอบรมครูของโรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนพระปริยัติธรรม ผ่านระบบการอบรมทางไกล รวมทั้งจัดให้มีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ

© Copyright PSProject , All rights reserved.  | Web Developed by ColorPack Creations Co., Ltd.