กิจกรรมโครงการ

สสวท.ได้จัดการอบรมการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยี (วิทยาการค...
อ่านต่อ
สสวท. ขอเชิญครูที่รับผิดชอบสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดั...
อ่านต่อ
ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)...
อ่านต่อ
การประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (คอมพ...
อ่านต่อ
สสวท. ได้จัดอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเ...
อ่านต่อ
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และค่ายเรียน...
อ่านต่อ

© Copyright PSProject , All rights reserved.  | Web Developed by ColorPack Creations Co., Ltd.