กิจกรรมโครงการ

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)...
อ่านต่อ
ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)...
อ่านต่อ
อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี...
อ่านต่อ
วีดิทัศน์สรุปการอบรมครู ตชด. รุ่น 1 การอบรมการจัดการเรี...
อ่านต่อ
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการค...
อ่านต่อ
การอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์) ครู...
อ่านต่อ

© Copyright PSProject , All rights reserved.  | Web Developed by ColorPack Creations Co., Ltd.