กิจกรรมโครงการ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารสำนักงานพัฒนาวิทย...
อ่านต่อ
อบรมการใช้เลนส์มิวอาย (MuEye) เพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ใ...
อ่านต่อ
การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ สสวท. เป็นหลักสูตรสำหรับครูผู...
อ่านต่อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนมัธยมพ...
อ่านต่อ
สสวท. มอบสื่อ หนังสือเรียน คู่มือครู อุปกรณ์การเรียนการ...
อ่านต่อ

© Copyright PSProject , All rights reserved.  | Web Developed by ColorPack Creations Co., Ltd.