ผู้เขียน: neeranan

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 17 มิย 60

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว วันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

มอบสื่อโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 5 มค 60

สสวท. มอบสื่อ หนังสือเรียน คู่มือครู อุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 5 มกราคม 2560 ณ สสวท.

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 5-7 ตุลาคม 2559

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูเรื่องการเขียนแผนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย วันที่ 5-7 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย อาคาร 15 ปี สสวท.

โครงการพัฒนาโรงเรียนนำร่องโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

อ่านต่อ

โครงการจัดทำสื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชดำริว่า ปัจจุบันสภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กมีความยากลำบากหลายประการ

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาครูโรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดาร

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลหลักสูตรและการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

อ่านต่อ

โครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมตามพระราชดำริฯ

ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี โดยเริ่มจากการสนับสนุนให้โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมของจังหวัดให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ เพื่อเป็นแกนนำในการช่วยเหลือสถานศึกษาอื่นๆ ต่อไป

ในการนี้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) จึงได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท นานมีบุ๊ค จำกัด สนองแนวพระราชดำริฯ โดยจะนำการศึกษาแบบ STEM Education มาเป็นแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในโรงเรียนโดยเชื่อมโยงกับบริบทของชีวิตและสภาพแวดล้อมจริง ซึ่งดำเนินโครงการผ่านกิจกรรมต่าง เช่น การจุดประกายการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยโครงการ MINI PHAENOMENTA การพัฒนาการสอนตามแนวทางของ STEM Education การพัฒนาศักยภาพด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน และกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

โดยศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว โดยได้รับอนุมัติงบประมาณจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งผลการดำเนินการในปีงบประมาณ 2559 นี้ ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ สสวท. ได้จัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

 1. ดำเนินการจัดการอบรมครูในโครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 58 ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี โดยมีครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมจำนวน 86 คน จากโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานีจำนวน 20 โรงเรียน
 2. เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนและปรึกษาหารือในการเตรียมการรับเสด็จฯ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559
 3. เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
  พระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการวิทยาศาสตร์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี
 4. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำเสนอผลงานวิชาการ Symposium STEM Education ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 13 กันยายน 2559

 

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เป็นโครงการตามพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ณ Shanghai Institutes for Biological Sciences เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งโครงการมหาวิทยาลัยเด็กในครั้งนั้นได้รับการขยายผลมาจากโครงการมหาวิทยาลัยเด็กจากห้องปฏิบัติการทอยโทแล็บ มหาวิทยาลัยบีเลเฟลด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ที่ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างมาก มีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย โดยมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และพี่เลี้ยงนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก คอยดูแลให้คำแนะนำระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมด้วยตนเอง

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เป็นโครงการที่ดำเนินการโดย สสวท. สวทช. และมหาวิทยาลัย เครือข่าย 18 มหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 20 หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการลงมือปฏิบัติและการฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิทยาศาสตร์

ผลผลิตของโครงการ

ผลผลิตของโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ที่ดำเนินงานโดย สสวท. มีลักษณะเป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรม 11 กิจกรรม ดังนี้

 1. มือกลปริศนาท้าให้ประดิษฐ์
 2. กล้องตาเรือ
 3. คณิตศาสตร์ในผ้ามัดย้อม
 4. สุดยอดภูเขาไฟจอมประทุ
 5. หุ่นยนต์แมลงจอมซ่า
 6. แป้งมันประหลาด
 7. แม่เหล็ก
 8. ร่อนลงสู่ดวงจันทร์
 9. เกมคณิตคิดสนุก
 10. รถเฟืองมหาสนุก
 11. ทดสอบน้ำตาลในเครื่องดื่ม

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาโรงเรียนนำร่องโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสสวท. ได้ทดลองริเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ใช้ทรัพยากรรวมถึงแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยบูรณาการการเรียนรู้ที่หลากหลาย เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาไทย และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้น สสวท. จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนและส่งเสริมทางด้านวิชาการแก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องจากโรงเรียนเหล่านี้ขาดความพร้อมด้านต่างๆ โดย สสวท. ได้จัดการอบรมครูเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน และจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ในปี 2559 สสวท. ได้จัดโครงการพัฒนาอย่างเร่งด่วนสำหรับโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา ให้เป็นโรงเรียนนำร่อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนอื่นๆ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกันต่อไป

ผลผลิตของโครงการ

ครูในโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 20 คน ได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จาก สสวท.

วิธีดำเนินการ

 1. ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว
 2. ประชุมปฏิบัติการอบรมครูโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว
 3. เยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 4. ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้
 5. สนับสนุนสื่อและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
 6. ประสานงานสนับสนุนการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับครูในโครงการพระราชดำริฯ

สสวท. ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมทางด้านวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ แก่โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นพิเศษ เนื่องจากโรงเรียนเหล่านี้ขาดความพร้อมด้านต่าง ๆ โดยการพัฒนาครู ให้มีศักยภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจัดหาวัสดุ สื่อการเรียนการสอนพื้นฐานให้กับโรงเรียน แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนเหล่านี้จะมีความเข้มแข็งทางวิชาการ จำเป็นต้องมีบุคลากรหลักของโรงเรียนที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการใน การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น สสวท. ได้ตระหนักถึงความจำเป็น และความสำคัญจึงได้พัฒนาบุคลากรหลักด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แก่ครูในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ครูมีความรู้ ทักษะ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น และสามารถนำไปใช้สอนในโรงเรียนได้ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ

ในปีงบประมาณ 2546-2559 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรหลักด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สำหรับครูในโรงเรียนโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตศึกษา สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ แก่ครูผู้สอนอยู่ในโรงเรียนในโครงการฯ ดังกล่าว ทุนละ 60,000 บาท/ปีการศึกษา เป็นระยะเวลา 2-3 ปีการศึกษาต่อเนื่อง

ผลผลิตของโครงการ

ครูที่สอนในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ได้รับทุนจาก สสวท. ในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2546 – 2559 จำนวน 85 คน

วิธีการดำเนินงาน

 1. ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน
 2. พิจารณาผู้ที่สมัครทุน จากการสอบคัดเลือก และประกาศผลผู้ได้รับทุน และผู้รับทุนทำสัญญากับ
  ต้นสังกัด และต้นสังกัดแจ้ง สสวท. เพื่อขอรับทุนสนับสนุน
 3. สสวท. สนับสนุนเงินทุนๆ ละ 60,000 บาท/ปีการศึกษา เป็นระยะเวลา 2-3 ปีการศึกษา

© Copyright PSProject , All rights reserved.  | Web Developed by ColorPack Creations Co., Ltd.