ผู้เขียน: psproject

วีดิทัศน์สรุปการอบรมครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน วันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2561

วีดิทัศน์สรุปการอบรมครู ตชด. รุ่น 1

การอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพฯ

โรงเรียนใน กก.ตชด.ที่ได้รับการอบรม

กก.ตชด. 11 12 13 14
กก.ตชด. 21 22 23 24
กก.ตชด. 31 32 33 34
กก.ตชด. 41 42 43 44

อ่านต่อ

ดาวน์โหลดคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) จัดทำโดยสาขาเทคโนโลยี สสวท.

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่านต่อ

การอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน วันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2561

การอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
วันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนโครงการพระราชดำริฯ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

อ่านต่อ

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา

เนื่องด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ดำเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา สำนักพระราชวัง จึงได้จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานดังกล่าวในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ในการนี้ มีคณะผู้แทนจาก สสวท. เข้าร่วมประชุมดังกล่าวเพื่อร่วมกันหาแนวทางและวางแผนการดำเนินงานในปี 2561

 

      

      

การประชุมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ได้มีการประชุมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุม สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือประเด็นสำคัญในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริฯ และการบูรณาการหน่วยงานในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริฯ  ระดับจังหวัด  ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมและได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่

  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)
  • สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.)
  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
  • กรมอนามัย

ทั้งนี้ สสวท. ได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อาทิ การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับมหาบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาครูในโรงเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดแสดงผลงานของนักเรียนในกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ และการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียน เป็นต้น

การประชุมคณะที่ปรึกษาเพื่อติดตามงานในโครงการตามพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คณะทำงานแต่ละหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ประชุมร่วมกันเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในโครงการฯ อีกทั้งยังเป็นการทำความเข้าใจและวางแผนการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงจัดทำยุทธศาสตร์การทำงานร่วมกันในแต่ละพื้นที่ไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน

การประชุมดังกล่าวมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นประธาน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

อบรมการใช้เลนส์มิวอาย (MuEye)

อบรมการใช้เลนส์มิวอาย (MuEye) เพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย อาคาร 15 ปี ชั้น 3 สสวท. กรุงเทพฯ

      

      

© Copyright PSProject , All rights reserved.  | Web Developed by ColorPack Creations Co., Ltd.