ดาวน์โหลดคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) จัดทำโดยสาขาเทคโนโลยี สสวท.

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่านต่อ

การอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน วันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2561

การอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
วันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนโครงการพระราชดำริฯ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

อ่านต่อ

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา

เนื่องด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ดำเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา สำนักพระราชวัง จึงได้จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานดังกล่าวในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ในการนี้ มีคณะผู้แทนจาก สสวท. เข้าร่วมประชุมดังกล่าวเพื่อร่วมกันหาแนวทางและวางแผนการดำเนินงานในปี 2561

 

      

      

การประชุมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ได้มีการประชุมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุม สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือประเด็นสำคัญในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริฯ และการบูรณาการหน่วยงานในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริฯ  ระดับจังหวัด  ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมและได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่

  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)
  • สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.)
  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
  • กรมอนามัย

ทั้งนี้ สสวท. ได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อาทิ การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับมหาบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาครูในโรงเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดแสดงผลงานของนักเรียนในกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ และการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียน เป็นต้น

การประชุมคณะที่ปรึกษาเพื่อติดตามงานในโครงการตามพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คณะทำงานแต่ละหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ประชุมร่วมกันเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในโครงการฯ อีกทั้งยังเป็นการทำความเข้าใจและวางแผนการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงจัดทำยุทธศาสตร์การทำงานร่วมกันในแต่ละพื้นที่ไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน

การประชุมดังกล่าวมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นประธาน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

อบรมการใช้เลนส์มิวอาย (MuEye)

อบรมการใช้เลนส์มิวอาย (MuEye) เพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย อาคาร 15 ปี ชั้น 3 สสวท. กรุงเทพฯ

      

      

การอบรมครูออนไลน์

การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ สสวท. เป็นหลักสูตรสำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สนใจใฝ่รู้ และต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ซึ่งในหลักสูตรนี้ มีบทเรียนต่างๆ แบ่งตามรายวิชามีแบบทดสอบเพื่อประเมินผลผู้เรียน และมีวุฒิบัตรสำหรับผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด ครูผู้สอนสามารถสมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ http://teacherpd.ipst.ac.th/

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 17 มิย 60

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว วันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

มอบสื่อโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 5 มค 60

สสวท. มอบสื่อ หนังสือเรียน คู่มือครู อุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 5 มกราคม 2560 ณ สสวท.

© Copyright PSProject , All rights reserved.  | Web Developed by ColorPack Creations Co., Ltd.