โครงการพระราชดำริที่ สสวท. ดำเนินการ

สืบเนื่องจากการเดินทางเยือนติมอร์-เลสเต ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่...
อ่านต่อ
สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินโครงการพระราชทานความช่วยเหลือโรงเรียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว...
อ่านต่อ