โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตร ทักษะและความสามารถของครู วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ ประเทศติมอร์-เลสเต

สืบเนื่องจากการเดินทางเยือนติมอร์-เลสเต ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2559 ซึ่งได้ดำริให้การสนับสนุนแก่ประเทศติมอร์-เลสเตในหลายประเด็น โดยประเด็นหนึ่งคือการพัฒนาและฝึกอบรมครู โดยในส่วนของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งประเทศติมอร์-เลสเตมีความสนใจที่จะพัฒนานั้น สามารถดำเนินความร่วมมือได้ 2 แนวทาง ได้แก่ ในกรอบซีมีโอโดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพของศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และในระดับของรัฐบาล

โดยกระทรวงศึกษาธิการของไทยยินดีที่จะรับครูในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของติมอร์ฯ มาฝึกอบรมในไทยซึ่งครูจะมีโอกาสได้เห็นตัวอย่างในโรงเรียนที่หลากหลาย ซึ่งในการประชุมหารือหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับความร่วมมือกับติมอร์-เลสเต เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่า หน่วยงานต่าง ๆ สามารถดำเนินความร่วมมือกับติมอร์- เลสเต ได้ทันที ไม่ต้องรอการจัดทำบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่างกัน จึงขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการ ซึ่งส่วนของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาครู นักเรียน ฯลฯ ซึ่งในชั้นเบื้องต้นมีการจัดคณะเดินทางไปสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร ทักษะและความสามารถของครู

โดยสามารถดำเนินการได้ทันทีในปีงบประมาณ 2559 แล้วจึงกลับมาวางแผนในการจัดฝึกอบรม ตลอดจนหาแนวทางในการนำครูจากประเทศติมอร์ มาฝึกอบรมและศึกษาตัวอย่างในการจัดการเรียนรู้ที่ประเทศไทย เพื่อนำกลับไปใช้ในบริบทของประเทศติมอร์ นำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของประเทศติมอร์ ภายใต้การสนับสนุนของประเทศไทย ภายใต้การดำเนินการของ สสวท. ต่อไป

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว (หลัก 67)

สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินโครงการพระราชทานความช่วยเหลือโรงเรียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเมื่อเดือนธันวาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีพระราชกระแสรับสั่งว่าควรประสานงานกับหน่วยงานในประเทศไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการฯ จึงได้ประสานงานกับ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักชลประทานที่ 5 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หน่วยงานด้านการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย และโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านวิชาการและสนับสนุนวิชาการ การนิเทศ การติดตามผลการดำเนินงาน การปรับปรุงและสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก 67)

© Copyright PSProject , All rights reserved.  | Web Developed by ColorPack Creations Co., Ltd.