โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 5-7 ตุลาคม 2559

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูเรื่องการเขียนแผนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย วันที่ 5-7 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย อาคาร 15 ปี สสวท.