อบรมการใช้เลนส์มิวอาย (MuEye)

อบรมการใช้เลนส์มิวอาย (MuEye) เพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย อาคาร 15 ปี ชั้น 3 สสวท. กรุงเทพฯ