กิจกรรมโครงการ

อ่านข่าวทั้งหมด >


การอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พฤษภาคม 2564

การอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอนโรงเ...

สสวท.ได้จัดการอบรมการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ครูโรง...

อบรมออนไลน์หลักสูตรวิทยาการคำนวณ (Coding for teacher : C4T)

อบรมออนไลน์หลักสูตรวิทยาการคำนวณ (Coding for teacher : C4T)...

สสวท. ขอเชิญครูที่รับผิดชอบสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาแ...

ติดตามผลการอบรมครู ตชด. วิชาวิทยาการคำนวณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ติดตามผลการอบรมครู ตชด. วิชาวิทยาการคำนวณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563...

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโค...

วีดิทัศน์สรุปการอบรมครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน วันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2562

วีดิทัศน์สรุปการอบรมครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน วันที่ 27 ...

การประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์) ครู...


สื่อการเรียนรู้

Media3
Media4
Media1
Media2

© Copyright PSProject , All rights reserved.  | Web Developed by ColorPack Creations Co., Ltd.